Gå til innholdet

Climeon - Teckna aktier inför börsnotering

 

  • Möjlighet att teckna upp till 32 250 aktier
  • ​Teckna på Depå eller ISK
  • Pris 31 SEK per aktie
  • Listas på Nasdaq First North Premier

Bli kund
 

  

Om Climeon AB (publ)
Climeon tillhandahåller en teknik som tillvaratar energin i spillvärme från industrier samt lågtempererad geotermisk värme för att generera elektricitet. Bolaget mottog sin första order under 2015 och har sedan dess byggt upp en kundbas bestående av bland annat Viking Line, Vir­gin Voyages/Fincantieri, Maersk Line, CP Energy och SSAB. Det har nu nått ett stadium där Climeon har beprövat sin teknik och dess kommersiella gångbarhet genom upprepade beställningar från ledande aktörer inom ett flertal industrier. Produkten är patentskyddad och erbjuder mark­nadsledande prestanda inom sina applikationsområden. Climeon har även byggt upp en skalbar organisation med hög produktionskapacitet och en erfaren ledningsgrupp som är redo för snabb tillväxt.
 

Climeons marknad och fokussegment
Spillvärme och geotermisk energi (under 120 °C) utgör tillsammans en stor energikälla som idag mestadels är outnyttjad på grund av begränsningar hos befintlig teknik. Climeons produkt är det första värmeåtervinningssystem som i stor skala kan nyttja denna tidigare out­nyttjade energikälla för att generera el. Bolaget har därmed möjligheten att inta en ny marknad med begränsad konkurrens. Climeon fokuse­rar för närvarande på fyra marknadssegment: maritim, stål- och cementtillverkning, generatoraggregat och geotermisk energi.
 

Bakgrund till Erbjudandet
Syftet med Erbjudandet är dels att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt fram tills att Bolaget når posi­tivt kassaflöde från den löpande verksamheten samt att ytterligare öka kännedomen av Climeon internationellt bland kunder såväl som nuvarande och möjliga partners. Av den likvid som tillförs bolaget, efter transaktionskostnader, avses cirka 49 MSEK användas till att utöka försäljnings- och marknadsföringsorganisationen, dels genom nyrekrytering i Sverige men även lokalt inom vissa fokusgeografier eller via externa försälj­ningspartners; cirka 49 MSEK avses användas till att utöka service- och leveransorganisationen för att kunna bistå en större och global kundbas; cirka 40 MSEK avses användas till produktutveckling där ökning av systemets tillförlitlighet och reducering av tillverkningskostnaderna prioriteras för tillfället, men ett antal lättimplementerade effektivitetsförbättringar planeras också under 2017; cirka 40 MSEK avses användas till att finansiera den löpande verksamheten tills det att Bolaget når positivt kassaflöde och resterande cirka 10 MSEK avses användas till att återbe­tala kortfristiga lån. Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer emissionslikviden från optionen fördelas lika mellan de ovannämnda användningsområdena. 

                


Kort Fakta

Pris per aktie      31 SEK
Erbjudandets storlek* 200 MSEK
Övertilldelningsoption 30 MSEK
Sista anmälningsdag (Retail) 9 oktober 2017, kl. 17:00
Sista anmälningsdag (Inst.) 10 oktober 2017
Courtage 0 SEK
Minsta teckning 320 aktier
Besked om tilldelning Omkring 11 oktober 2017
Första handelsdag Omkring 13 oktober 2017
Likviddag Omkring 13 oktober 2017
Lista Nasdaq First North Premier
Kortnamn CLIME
ISIN SE0009973548
Godkänd kontoform Depå/ISK

*Exklusive övertilldelningsoption.

Vid överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal än önskat eller helt utebli.

Bolagets hemsida
Prospekt 
Inbjudan till investerarpresentation med VD och COO

 

Så tecknar du:

Kund hos Pareto

Teckna genom att kontakta din mäklare alternativt genom att skicka e-post eller ringa 08-402 52 10.
Det är då viktigt att ange kontonummer samt exakt antal aktier man önskar teckna.

Inte Kund hos Pareto

Registrera dig på 3 minuter med   
Teckna sedan genom att skicka e-post med din anmälan.

 

Större teckning

Institutionella kunder som önskar teckna mer än 32 250 aktier gör detta genom att kontakta sin mäklare. 

 

 

Registrera dig till vårt nyhetsbrev