Gå til innholdet


Teckna aktier i DistIT:s företrädesemission

 

 • ​Teckna på Depå eller ISK

 • Pris per aktie 7,00 SEK

 

Bli kund
 

 

Inbjudan till teckning av aktier i DistIT AB (publ)

 


Kort om DistIT:

DistIT AB förvärvar, äger och utvecklar distributörer inom tillbehör till IT, mobility, batteriladdning, hemelektronik, professionellt ljud och ljus, nätverk och datakommunikation i Europa. Bolagets produkter riktar sig till både konsumenter och företag vars kunder bland annat finns inom hemelektronikkedjor, webbhandel, installatörer, teleoperatörer, lågpriskedjor, dagligvaruhandel och fristående fackhandel. Koncernen bedriver sin verksamhet i dotterbolagen Aurdel Sweden AB, Aurora Group A/S, Septon Holding AB, UAB Sominis Technology och EFUEL.

DistIT gynnas av strukturell tillväxt inom marknadstrender såsom digitalisering, gaming, elbilar, smarta hem och hemkontor, något som möjliggör fortsatt utveckling av egna varumärken.

Aktierna i DistIT är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Bakgrund och motiv:

Det gångna året har präglats av ett utmanande affärsklimat, bland annat till följd av efterdyningarna av covid-19, stigande inflation och räntor samt osäkerhet bland kunder och konsumenter som följd av Rysslands invasion av Ukraina. För att hantera de ogynnsamma omvärldsfaktorer som DistIT och dess kunder drabbats av, har styrelsen och ledningen vidtagit en rad förbättrande åtgärder. Utöver kostnadsrationaliseringar relaterar dessa åtgärder till att hantera villkoren i bolagets utestående obligation, tilläggsköpeskillingen för EFUEL och den sedan tidigare beslutade utdelningen, vilken i praktiken ej går att återkalla. Åtgärderna har inneburit att flera av DistITs största ägare, innehavare av obligationer och Redstone Investment Group SA, tidigare ägare av EFUEL, agerat i syfte att stärka bolaget långsiktigt och möjliggöra en återgång till lönsam tillväxt. Företrädesemissionen är ett viktigt led i denna process då nödvändig likvid tillförs Bolaget vilket möjliggör utdelning och fortsatt verksamhet utan att bryta mot kovenanter.

För att säkerställa en fortsatt framgångsrik utveckling i enlighet med DistITs strategi samt för att ge utrymme till utbetalning av den beslutade aktieutdelningen och för att uppfylla finansiella kovenanter under villkoren för bolagets obligationslån har styrelsen beslutat om företrädesemissionen.

Vid fulltecknad företrädesemission tillförs bolaget en emissionslikvid om cirka 98,3 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till ca 7 MSEK. Vidare kommer Redstone Investment Group SA erlägga teckningspriset genom kvittning av fordran om cirka 12 MSEK. Nettolikviden från företrädesemissionen uppgår således till cirka 79 MSEK. Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från företrädesemissionen till följande användningsområden, som presenteras i prioritetsordning:

 • Utbetalning av utdelning till aktieägare som beslutades på årsstämman den 28 april 2022, med ungefärligt totalt belopp om cirka 28 MSEK (cirka 36 procent)
 • Bolagets löpande verksamhet, inklusive produktutveckling (cirka 64 procent)

 

Villkor:

 • Teckningskursen är 7,00 SEK per aktie
 • Företrädesemission om cirka 98.3 MSEK
 • De som på avstämningsdagen 24 mars 2023, dels är registrerade som aktieägare i DistIT, dels är berättigade att delta i företrädesemissionen kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. En (1) teckningsrätt medför rätt att teckna en (1) nya aktie, motsvarande en teckningsrelation om 1:1
 • Befintliga aktieägare, inklusive Athanase Industrial Partners, Redstone Investment Group SA, Ribbskottet AB, Måns Flodberg samt volagets VD Robert Rosenzweig, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av de ny emitterade aktierna i företrädesemissionen, motsvarande cirka 50,4 procent av företrädesemissionen, eller cirka 49,6 MSEK. Redstone Investment Group SA kommer att erlägga teckningspriset genom kvittning av fordran om cirka 12,2 MSEK av den tilläggsköpeskilling som Redstone Investment Group SA är berättigad till
 • Athanase Industrial Partners har åtagit att garantera cirka 49,6 procent av företrädesemissionen, motsvarande cirka 48,7 MSEK. Följaktligen är företrädesemissionen fullt garanterad
 • Tecknings- och garantiåtagandena lämnas vederlagsfritt

                


Kortfakta

Teckningskurs 7,00 SEK
Erbjudandets storlek Cirka 98,3 MSEK
Teckningsperiod 28 mars - 11 april 2023
Handel med teckningsrätter 28 mars - 4 april 2023
Lista Nasdaq First North Growth Market

 

Bolagets hemsida
Prospekt
 
 


Så tecknar du

Så investerar du:

Nya investerare kan välja mellan nedan två alternativ:

 • Köpa teckningsrätter i marknaden och teckna sig för aktier. 
   
 • Teckna sig för aktier utan teckningsrätter och tilldelas aktier i det fall att samtliga teckningsrätter i erbjudandet ej utnyttjats.

 

Kund hos Pareto

Som kund tecknar du genom att maila issueservice.se@paretosec.com
 

Större teckning

Institutionella kunder som önskar teckna för mer än EUR 100 000 gör detta genom att kontakta sin mäklare direkt eller kontakta oss på trading.se@paretosec.com 

 

Inte Kund hos Pareto?
Registrera dig på 3 minuter med   

 

  

 

Registrera dig till vårt nyhetsbrev