Gå til innholdet

Sedana Medical - Teckna aktier inför börsnotering

 

 • Möjlighet att teckna upp till 51 000 aktier
 • ​Teckna på Depå & ISK 
 • Anmäl senast 16 juni 2017
 • Pris 19,5 SEK
 • Listas på Nadaq First North

Bli kund
 

Sedana Medical noteras på Nasdaq First North

 

Pareto Securities erbjuder möjligheten till anmälan av nya aktier i Sedana Medical inför börsintroduktionen. Tilldelningen i denna transaktion är courtagefri.


Om Sedana Medical
Sedana Medical är ett medicinteknikbolag verksamt inom området sedering (behandling med lugnande läkemedel). Bolaget har under lång tid salufört den medicintekniska produkten AnaConDa som för första gången möjliggör terapin inhalationssedering inom intensivvården. Terapin har brett stöd från medicinsk litteratur som visar dess många fördelar gentemot den nuvarande standarden intravenös sedering. På grund av att inget läkemedelsbolag tidigare ansökt om marknadsföringstillstånd för indikationen inhalationssedering inom intensivvård betraktas användning för denna indikation för närvarande som off-label och får därför inte marknadsföras.


Bakgrund till Erbjudandet
Det huvudsakliga syftet med Erbjudandet är att finansiera den pågående kliniska registreringsgrundande studien för Sedana Medicals läkemedelskandidat IsoConDa i Europa. Studien är av non-inferiority-karaktär där studien måste påvisa att IsoConDa (isofluran) inte är sämre än nuvarande behandling med propofol. Studien, vilken omfattar upp till 550 patienter, initierades under fjärde kvartalet 2016 och är beräknad att avslutas under fjärde kvartalet 2018. Syftet med studien är initialt att erhålla marknadsföringstillstånd för IsoConDa i Europa, vilket förväntas ske under fjärde kvartalet 2019. Under förutsättning av att marknadsföringstillstånd erhålls förväntas Sedana Medical som första bolag i världen kunna erbjuda intensivvården en godkänd lösning för inhalationssedering. Vidare planerar Bolaget att använda en del av emissionslikviden för att finansiera kliniska studier och registreringsprocess för IsoConDa och AnaConDa i USA, ett arbete som beräknas påbörjas under 2017.

Sedana Medicals styrelse och ledning anser att Erbjudandet och noteringen utgör ett viktigt steg i Bolagets utveckling och förväntas öka kännedomen hos nuvarande och möjliga partners, kunder och opinionsledare inom medicinteknik och läkemedelsindustrin. Erbjudandet och noteringen bedöms även kunna gynna Sedana Medicals framtida tillväxt genom att förbättra Bolagets tillgång till svenska och internationella kapitalmarknader, vilket i sin tur förväntas stödja Bolagets fortsatta utvecklingsplan och studier. Av dessa skäl har Sedana Medicals styrelse ansökt om att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North.
 

 • Erbjudandet omfattar 5 128 205 nya aktier, motsvarade en utspädning om 31,5 procent. [1]
 • För att täcka eventuell övertilldelning, åtar sig Bolaget att, på begäran av Pareto Securities, emittera ytterligare högst 769 230 nya aktier, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet.
 • Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet högst 5 897 435 nya aktier, motsvarande en utspädning om 34,5 procent.1
 • Erbjudandet kommer att genomföras till ett fast pris om 19,50 SEK per aktie, vilket motsvarar ett totalt värde på Bolagets utestående aktier om cirka 206 miljoner SEK före Erbjudandet. [2]
 • Nyemissionen som genomförs som del av Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget en emissionslikvid om cirka 100–115 miljoner SEK före transaktionskostnader, beroende på i vilken utsträckning övertilldelningsoptionen utnyttjas.
 • Erbjudandet är riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt.
 • Sedana Medical har ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North i Stockholm. Beräknad första dag för handel är den 21 juni 2017 under kortnamnet ”SEDANA” och beräknad likviddag är den 22 juni 2017.
 • Ett prospekt med fullständiga villkor offentliggörs idag den 7 juni 2017 på Sedana Medicals och Pareto Securities hemsida.
 • Pareto Securities är sole manager och bookrunner, Setterwalls är Bolagets legala rådgivare och Roschier är Pareto Securities legala rådgivare i samband med Erbjudandet.
 • Cornerstone investors, vilka framgår av tabellen nedan, har gentemot Bolaget och Paretos Securities åtagit sig att, under vissa villkor och till samma pris som övriga investerare, förvärva aktier i Erbjudandet. Cornerstone investors har åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för sammanlagt 55 miljoner SEK, vilket motsvarar 47,8–55,0 procent av aktierna i Erbjudandet. Intervallet anger cornerstone investors andel i Erbjudandet vid fullt utnyttjad respektive outnyttjad övertilldelningsoption. 


Teckningsåtaganden

                                                                      Teckningsåtaganden (MSEK)             Antal aktier         Andel i Erbjudandet (%) [3]
HealthInvest Partners AB 15,0 769 230 15,0 %
Alto Invest SA 15,0 769 230 15,0 %
Brohuvudet AB 10,0 512 820 10,0 %
Nyenburgh Holding B.V. 10,0 512 820 10,0 %
Alfred Berg Kapitalförvaltning AB  5,0 256 410  5,0 %
Totalsumma 55,0 2 820 510 55,0 %
Kort om marknaden
Sedana Medicals marknad utgörs främst av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Marknaden för sedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter utgörs idag av etablerade läkemedel som ges intravenöst. Den målgrupp som Bolaget fokuserar på är de patienter som ventileras under mer än 24 timmar, en målgrupp som globalt uppgår till mellan två och fyra miljoner patienter per år. Totalt bedömer Bolaget detta till en adresserbar marknad om 10–20 miljarder SEK per år, varav Europa svarar för omkring sex miljarder SEK.


Finansiell översikt och mål
Bolaget har haft en stark finansiell utveckling de senaste åren och har sedan 2010 vuxit med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 30 procent. Under 2016 uppvisades för första gången i Bolagets historia ett positivt helårsresultat.

Under perioden fram till att ett godkännande av IsoConDa erhållits är Bolagets målsättning att öka omsättningen med i genomsnitt över 20 procent per år och upprätthålla ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) som inte är väsentligt negativt, samtidigt som en större försäljnings- och marknadsorganisation byggs upp.

Förutsatt ett godkännande av IsoConDa i Europa i slutet av 2019 är Bolagets målsättning att under 2022 nå en omsättning som överstiger 500 miljoner SEK och en EBITDA-marginal om 40 procent.
[1] Utspädningen baseras på det totala antalet utestående aktier efter Erbjudandet, justerat för att de konvertibler och aktieägarlån som avses konverteras till aktier i samband med Erbjudandet konverteras. Sammanlagt resulterar nämnda konverteringar i 2 495 103 nya aktier (konvertibler 1 881 509 och konvertering av aktieägarlån 613 594) vilka kommer att emitteras utöver den nyemission som genomförs i samband med Erbjudandet. Detta ger ett totalt antal utestående aktier efter Erbjudandets slutförande om 16 303 308 eller 17 072 538 vid outnyttjad respektive fullt utnyttjad Övertilldelningsoption.

[2] Värderingen är baserad på antalet utestående aktier innan Erbjudandet, justerat för de konvertibler som i samband med Erbjudandet kommer att konverteras till 1 881 509 nya aktier (konverteringskurs 2,50 SEK), vilket totalt ger 10 561 509 aktier före den nyemission som förväntas genomföras i samband Erbjudandet. Värdet av Bolagets utestående aktier före Erbjudandet, men inklusive Bolagets 1 040 000 utestående teckningsoptioner (teckningskurs 2,50 SEK) uppgår till omkring 226 miljoner SEK. Bolaget har därutöver ett utestående aktieägarlån vilket kommer att konverteras till 613 594 nya aktier (till en kurs motsvarande erbjudandepriset) i samband med Erbjudandet, samt ett nytt teckningsoptionsprogram vilket berättigar till teckning av maximalt 310 149 nya aktier till en teckningskurs motsvarande 130 procent av erbjudandepriset.

[3] Exklusive övertilldelningsoptionen. 

 


Kort Fakta

Pris per aktie      19,5 SEK
Erbjudandets storlek 100 MSEK
Övertilldelningsoption 15 MSEK
Teckningsperiod (Retail) 8-16 juni 2017
Teckningsperiod (Institutional) 8-19 juni 2017
Courtage 0 SEK
Minsta teckning 500 aktier
Besked om tilldelning 20 juni 2017
Första handelsdag 21 juni 2017
Likviddag 22 juni 2017
Lista Nasdaq First North
Kortnamn SEDANA
ISIN SE0009947534
Godkänd kontoform Depå & ISK

Vid överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal än önskat eller helt utebli.

Bolagets hemsida
Se prospekt

 

Så tecknar du:

Kund hos Pareto

Teckna genom att kontakta din mäklare alternativt genom att skicka e-post eller ringa 08-402 52 10.
Det är då viktigt att ange kontonummer samt exakt antal aktier man önskar teckna.

Inte Kund hos Pareto

Registrera dig på 3 minuter med   
Teckna sedan genom att skicka e-post med din anmälan.

 

Större teckning

Institutionella kunder som önskar teckna mer än 51 000 aktier gör detta genom att kontakta sin mäklare. 

 

 

Registrera dig till vårt nyhetsbrev