Grafer

Hos oss har du tillgång till teknisk analys via vårt grafverktyg. Du kan välja mellan flertalet olika graftyper som är beskrivna i mer detalj nedan. Utöver det kan du använda ritverktyget direkt i grafen med tillgång till flertalet linjer och figurer samt Fibonacci.

Registrera dig på 3 minuter med BankID

  • Candlestick charts
  • Heikin Ashi-diagram
  • OHLC-diagram
  • Baseline-diagram
  • Area-diagram

Candlestick chart

Candlestick chart, eller candlestick-diagram, är en typ av graf som används i teknisk analys för att visualisera prisrörelser i ett finansiellt instrument, såsom aktier eller valuta. Varje "candlestick" i grafen representerar en period, som kan vara en dag, timme eller annan tidsenhet, och visar fyra viktiga prisdata: öppningspris, högsta pris, lägsta pris och stängningspris, under tidsperioden.

Candlestick har två delar: kropp och svans. Kroppen visar skillnaden mellan öppnings- och stängningskursen och färgen på kroppen visar om kursen steg eller sjönk under perioden. Om kroppen är grön betyder det att stängningskursen var högre än öppningskursen. Om kroppen är röd betyder det att stängningskursen var lägre än öppningskursen

"Svansarna" visar skillnaden mellan högsta och lägsta pris under perioden. Svansarna kan placeras i toppen eller botten av kroppen, och visar var priset låg i förhållande till öppnings- och stängningskursen. Långa svansar kan indikera hög volatilitet medan korta svansar kan indikera låg volatilitet.

Candlestick-diagrammet kan vara ett användbart verktyg för att hjälpa traders och investerare att identifiera mönster och trendförändringar på marknaden.

Visualisering av candlesticks

Hollow candelstick chart

Hollow (ihåliga) och filled (fyllda) candlesticks används ofta i teknisk analys för att representera prisrörelser inom en specifik tidsram.

Hollow candlesticks bildas när stängningskursen är högre än öppningskursen. Detta skapar en "ihålig” eller tom rektangel/kropp på diagrammet, som representerar prisintervallet mellan öppnings- och stängningskursen. Den övre delen av rektangeln representerar slutkursen, medan den nedre representerar öppningskursen. Linjerna som sträcker sig från toppen och botten av rektangeln, kända som de övre och nedre skuggorna/svansarna, representerar de högsta och lägsta priserna som uppnåtts under tidsramen.

Filled candlesticks bildas när slutkursen är lägre än öppningskursen. Detta skapar en fylld rektangel/kropp i diagrammet, som representerar prisintervallet mellan öppnings- och stängningskurser. Den övre delen av rektangeln representerar öppningskursen, medan den nedre representerar stängningskursen. Precis som med den ihåliga stapeln representerar de övre och nedre skuggorna/svansarna de högsta och lägsta priserna som uppnåtts under tidsramen.

Sammanfattningsvis ligger skillnaden mellan ihåliga och fyllda candlesticks i prisrörelsens riktning, där "Hollow" representerar hausseartade prisrörelser och "Filled" representerar en baisseartad prisrörelse. Båda typerna av staplar ger information om prisintervall och prisvolatilitet över en specifik tidsram och kan användas av traders och investerare för att fatta mer välgrundade beslut.

Visualisering av hollow candlesticks

Heikin Ashi-diagram

Heikin Ashi-diagram är en typ av candlestick-diagram som används i teknisk analys för att identifiera trender och förutsäga framtida marknadsrörelser. Till skillnad från traditionella candlestick-diagram inkluderar Heikin Ashi-diagram prisdata från nuvarande och tidigare perioder för att skapa en jämnare representation av prisrörelser.

Termen "Heikin Ashi" kommer från de japanska orden "genomsnitt" och "stapel", och hänvisar till den beräkningsmetod som används för att skapa diagrammet. I ett Heikin Ashi-diagram beräknas varje candlestick baserat på genomsnittspriserna för nuvarande och tidigare perioder. Mer specifikt beräknas öppnings-, högsta-, lägsta- och stängningspriserna för varje candlestick enligt följande:

  • Öppning: Genomsnittet av öppnings- och stängningspriserna för den tidigare stapel.
  • Hög: Maxvärdet från den aktuella periodens högsta, öppning eller stängning.
  • Låg: Minimivärdet från den aktuella periodens lägsta, öppning eller stängning.
  • Stängning: Genomsnittet av den aktuella periodens öppning, högsta, lägsta och stängning.

Genom att inkludera föregående periods data i varje beräkning baseras diagrammet på medelvärden. Således ger Heikin Ashi ett jämnare diagram vilket underlättar att identifiering av trender.

En användbar funktion hos Heikin Ashi-diagram är att de kan underlätta att identifiera när en trend tappar fart. I traditionella candlestick-diagram kan en lång svans eller skugga indikera en möjlig trendvändning, men i ett Heikin Ashi-diagram kan en lång kropp med inga eller små svansar signalera en förlust i momentum, i den nuvarande trenden.

Sammanfattningsvis är Heikin Ashi-diagram en typ av candlestick-diagram som är baserat på medelvärden för att ge en tydligare representation av marknadstrender. Med anledning av detta kan en trader eller investerare fatta ett mer välgrundat beslut.

Visualisering av Heikin Ashi

OHLC-diagram

OHLC-diagram, även kända som "Open-High-Low-Close"-diagram, är ett verktyg som används i teknisk analys för att visualisera prisrörelser.

Diagrammet visar öppningspris, högsta pris, lägsta pris och stängningspris för en viss tidsperiod, till exempel en dag, en vecka eller en månad. Varje period representeras av en stapel, där stapelns längd visar intervallet mellan högsta och lägsta pris medan horisontella linjer representerar öppnings- och stängningspris.

Diagrammet kan användas för att se instrumentets utveckling över tid samt att identifiera trender på marknaden. Det kan även användas för att identifiera möjliga områden för stöd och motstånd.

Visualisering av OHLC

Baseline-diagram

Ett basline-diagram är en typ av teknisk analysdiagram som används för att identifiera trendförändringar och potentiella vändpunkter. Diagrammet visar endast prisförändringen från den valda referenspunkten och bortser från eventuella mellanliggande prisrörelser.

Vid användning av ett basline-diagram måste en referensperiod först väljas eftersom detta kommer att avgöra hur prisändringen ska beräknas. Förändringen i pris från referenspunkten visas i diagrammet som en area över eller under den vertikala linjen.

Baseline chart är särskilt användbar för att identifiera kortsiktiga trendförändringar och potentiella vändpunkter på marknaden. Baseline-diagrammet kan användas i kombination med andra tekniska analysverktyg och indikatorer för att analysera handelsmöjligheter.

En nackdel med basline-diagram är att de endast tar hänsyn till prisförändringen från referensperioden, och kan därför ge en ofullständig bild av prisutvecklingen över tid. Således är det viktigt att använda andra tekniska analysverktyg för att få en mer rättvisande bild av instrumentets utveckling.

Visualisering av baselinediagram

Area-diagram

Ett area-diagram visualiseras med en sammanhängande linje med arean mellan linjen och den horisontella axeln ifylld. Detta för att göra det lättare att se prisrörelser samt riktningen för en trend.

Traders och investerare kan använda area-diagrammet för att identifiera viktiga stöd- och motståndsnivåer, som är nyckelområden där priserna tidigare har funnit stöd eller motstånd.

Area-diagrammet är en populär diagramtyp på grund av simpliciteten vilket ger en tydlig visuell representation av prisrörelser över tid. Det är särskilt användbart för långsiktiga trender och kan hjälpa traders och investerare att identifiera möjligheter i marknaden.

En begränsning som area-diagrammet har är att det inte ger lika mycket detaljer som andra diagramtyper, såsom candlestick-diagram. Exempelvis, visas inte det högsta och lägsta priset för varje period, vilket kan vara viktigt för vissa handelsstrategier.

Sammanfattningsvis är area-diagrammet ett användbart verktyg för traders och investerare för att visualisera prisrörelser och identifiera potentiella handelsmöjligheter. Det är lätt att tyda och ger en tydlig representation av långsiktiga pristrender, men bör användas i kombination med andra tekniska analysverktyg för att fatta välgrundade handelsbeslut.

Visualisering av areadiagram