Kapitalförsäkring hos Pareto Securities

Med en kapitalförsäkring behöver du som privatperson eller företag inte skatta på avkastningen utan betalar istället en schablonskatt.

Registrera dig på 3 minuter med BankID

 • För företag och privatpersoner
 • Global aktiehandel med nettoväxling
 • Schablonbeskattning istället för vinstskatt
 • Slipp deklarera dina affärer
 • Välj förmånstagare

Fördelar med kapitalförsäkring

Att spara i en kapitalförsäkring passar dig som vill spara i en depå och samtidigt få de fördelar en försäkring ger. I en kapitalförsäkring har du möjlighet att styra pengarna till valfri förmånstagare, betala kvartalsvis schablonskatt itsället för vinstskatt och slippa deklarera dina affärer. Kapitalförsäkring passar också företagaren som vill investera överlikviditet. Du väljer själv hur mycket kapital du vill spara, hur kapitalet ska placeras och därmed vilken risknivå du vill ta.

Pareto förmedlar försäkring genom Futur Pension försäkringsbolag AB (publ.). Pareto är depåinstitut vilket innebär att du kommer administrera dina placeringar genom Pareto med Futur Pension som försäkringsbolag.

Investeringsmöjligheter på en kapitalförsäkring hos Pareto

Med en kapitalförsäkring hos Pareto Securities får du breda investeringsmöjligheter. Du kan handla aktier och aktierelaterade instrument handlade på reglerade marknadsplatser både i Sverige och i utlandet. För utlandshandeln har du som kund nettoväxling vilket medför markant lägre handelsrelaterade kostnader. Du kan även handla räntebärande instrument upptagna på reglerad marknadsplats samt fonder omsatta regelbundet och kurssatta minst kvartalsvis. Med en kapitalförsäkring kan du teckna i emissioner samt i börsnoteringar (även i de fall befintliga aktier säljs ut). För mer fullständiga investeringsmöjligheter hänvisas till placeringsriktlinjer för depåförsäkring.

För över pengar eller flytta din kapitalförsäkring till Pareto

Ofta går det endast att överföra likvida medel till och från en kapitalförsäkring. Om du redan har öppnat en kapitalförsäkring hos oss och vill överföra pengar, gör du det här. Hos Pareto har du dock möjligheten att överföra en kapitalförsäkring i sin helhet från en annan aktör. Detta förutsätter att aktören är förmedlare av en kapitalförsäkring med Futur Pension som försäkringsbolag.

 1. Bli kund hos Pareto Securities kostnadsfritt. Om du redan är kund, gå till steg 2.
 2. I inloggat läge kan du ansöka om att öppna en kapitalförsäkring.
 3. Vi kontaktar dig efter att kontot har lagts upp och du fyller i en flyttblankett.
 4. Din kapitalförsäkring flyttas från din nuvarande förmedlare till Pareto Securities.

Låter Kapitalförsäkring hos Pareto som något för dig?

Ett dedikerat team av aktiemäklare med lång erfarenhet av handel och trading ger dig snabb och professionell hjälp. Vi kan hjälpa till med både tekniska och marknadsrelaterade frågor.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för ett samtal om vad vi kan erbjuda dig som investerare.

Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår sekretesspolicy.
Vanliga frågor om kapitalförsäkring

Nedan hittar du svar på vanliga frågor om kapitalförsäkring.

För att öppna en kapitalförsäkring behöver du först bli kund samt öppna en depå hos hos oss. Det gör du enkelt genom att följa denna länk. Väl i inloggat läge kan man sedan ansöka om att öppna en kapitalförsäkring.

Det finns en del likheter mellan en kapitalförsäkring och ett ISK. De båda är schablonbeskattade, du behöver inte deklarera dina affärer och du kan belåna ditt innehav.

Det finns även en del som skiljer en kapitalförsäkring och ett ISK. På en kapitalförsäkring kan du begära att få löpande utbetalning vilket inte är möjligt att få på ett ISK. Du har rösträtt på bolagsstämmor för dina aktier på ett ISK, vilket du inte har på en Kapitalförsäkring. Vid en bortgång skiljer sig dessa konton också. Med en Kapitalförsäkring kan du välja en förmånstagare vilket innebär en speciell person som får värdet av försäkringen vid bortgång medan ditt innehav på ett ISK tillfaller till ditt dödsbo.

På ett ISK kan du flytta dina värdepapper som du har på ett aktie- och fondkonto till ditt ISK. Ditt ISK kan du även flytta mellan olika institut. På en Kapitalförsäkring kan du inte flytta värdepapper till eller från kontot och heller inte flytta din Kapitalförsäkring mellan olika institut.

Skatten på din kapitalförsäkring beräknas genom att ta kapitalförsäkringens värde i början av året adderat med årets insättningar* multiplicerat med statslåneräntan den 30 november föregående år + 1,0 procent (dock lägst 1,25%). Det uträknade beloppet beskattas därefter med 30% vilket resulterar i avkastningsskatten.

*Insättningar utförda under andra halvåret (efter 30 juni) tas bara upp till 50%.

Statslåneräntan år 2023 var 2,62%. Schablonintäkten blir således 2,62 + 1,0 = 3,62%.

EXEMPEL

 • Den 1 januari 2024 är det totala värdet på kapitalförsäkringen 1 000 000 kr.
 • Under första halvåret betalas 200 000 kr in till kapitalförsäkringen.
 • Under andra halvåret betalas 200 000 kr in till kapitalförsäkringen.
 • År 2024 schablonintäkt är 3,62%
 • Skattesatsen är 30%.

Summan av det totala kontovärdet och insättningarna uppgår till: (1 000 000 + 200 000 + (200 000/2)) = 1 300 000 kr.

Avkastningskatten blir: 1 300 000 x 3,62% x 30% = 14 118 kr

Det är inte tillåtet att flytta värdepapper in eller ut ur en Kapitalförsäkring. Det är enbart tillåtet att sätta in eller ta ut likvider från kontot. Detta innebär att du måste sälja dina värdepapper för att sedan kunna genomföra en flytt (av likvid) in till en Kapitalförsäkring eller vid flytt ut från en kapitalförsäkring genomföra hel- eller delåterköp av din kapitalförsäkring.

I det fallet Futur Pension är försäkringsföretag kan man flytta underliggande depå från ett annat depåinstitut till Pareto Securities. Futur kan tar ut en administrativ avgift för flytten som är 3 000kr per försäkring. Du kan inte flytta din försäkring från institut som inte använder Futur Pension som försäkringsbolag.

Vid dödsfall kan det skilja sig vad som händer beroende vilken kontotyp du har. Vid dödsfall skickar vi ut ett värdeintyg per dödsdatumet till dödsboadressen med instruktioner om vad som behövs samt hur vi går till väga för att betala ut kapitalet. Om ett värdeintyg skulle saknas så kan du kontakta Paretos kundservice som hjälper dig att skicka ut ett intyg på nytt.

Såhär funkar det på respektive konton:

Depå: Kapitalet tillfaller dödsboet

ISK: Kapitalet tillfaller dödsboet

Kapitalförsäkring: Kapitalet tillfaller i första hand förmånstagare eller make/maka/sambo/registrerad partner. I andra hand arvsberättigade barn och i tredje hand arvingar.

Riskpremien i en kapitalförsäkring är en riskkostnad som debiteras kvartalsvis för att finansiera återbetalningsskyddet. Återbetalningsskydd är den vanligaste försäkringsprodukten och finns på alla kapitalförsäkringar. Den innebär att om den försäkrade skulle avlida innan utbetalning påbörjats så utbetalas 101 % av kontots värde. Riskpremien täcker den extra procenten man erhåller vid dödsfall.

Riskpremien för återbetalningsskyddet beräknas enligt formeln:

Sannolikheten för dödsfall * risksumman, där risksumman är 1 % av depåinnehavet och sannolikheten för dödsfall sätts enligt en aktuarieformel som beror den försäkrades ålder.

Kostnad för premiebefrielse och sjukförsäkring beror av nivån på premie och försäkringsskydd.

(Obs! Avvikelser kan förekomma)

Februari

I februari debiteras avgifter och riskpremier för kvartal 4 föregående år, såväl som avkastningsskatten på eventuella insättningar under kvartalet samt avkastningsskatt på ingående balans för året (depåvärdet 20XX-12-31).

April

I slutet av april debiteras avgifter och riskpremier för kvartal 1 samt avkastningsskatt på eventuella insättningar som gjorts under kvartalet.

Juli

I slutet av juli debiteras avgifter och riskpremier för kvartal 2 samt avkastningsskatt på eventuella insättningar som gjorts under kvartalet.

Oktober

I slutet av oktober debiteras avgifter och riskpremier för kvartal 3 samt avkastningsskatt på eventuella insättningar som gjorts under kvartalet.

En utdelning från värdepapper som du har på en kapitalförsäkring räknas inte som en insättning som kommer med i skatteunderlaget.

Till skillnad från utdelningar på en vanlig depå beskattas utdelningar på en kapitalförsäkring inte med 30% utan schablonbeskattas. Utdelningarna ingår därmed i kapitalförsäkringens värde. När utländska aktier ger utdelning kommer utländsk källskatt dras direkt vid utdelningstillfället. Sverige har olika beskattningsavtal med olika länder men generellt är den utländska källskatten 15%.

I en kapitalförsäkring står du som privatperson inte som direkt ägare. Således, har du ingen möjlighet att själv söka avräkning för utländsk källskatt. Försäkringsbolaget Futur står som ägare för alla kapitalförsäkringar hos Pareto och därmed söker Futur avräkning åt alla med kapitalförsäkring hos oss. Processen för att begära avräkning sträcker sig över flera år och ser förenklat ut så här:

År 1: Kunden (Futur) betalar utländsk källskatt vid utdelningstillfället

År 2: Institutet/rådgivaren ansöker å kunds vägnar om avräkning senast 31/3.

År 3: Futur deklarerar (Deklaration taxering år 3, avseende räkenskapsår 2) och begär då nedsättning av avkastningsskatten med den källskatt Futur erlade år 1. Futur inväntar sedan slutskattebeskedet i slutet av december.

År 4: Futur återbetalar belopp motsvarande den utländska källskatten till kunds depå i början av år 4. Återbetalning kan dock aldrig ske med ett belopp överstigande den avkastningsskatt som Futur debiterade kunden år 2.

Notera att det finns ett spärrbelopp som begränsar hur mycket utländsk källskatt som kan avräknas. På grund av detta kan vi inte garantera att hela utländska källskatten återbetalas.

Futur Pension tar ut en adminsitrativ avgift för hantering av avräkning av utländsk källskatt motsvarande 2500kr/år och försäkring.

En depåförsäkring har en fast avgift 360 kr/år (90 kr/kvartal) samt en rörlig avgift på 0,3 %/år. Du kan ta reda på vad den rörliga avgiften blir för ett visst kvartal genom att beräkna:

Genomsnittligt depåvärde under kvartalet * 0,003 / 4

Den del av försäkringsavgiften som överstiger Futurs nettopris betalas ut som ersättning till förmedlaren (förmedlarbolaget).

Ersättning för premieavgift betalats ut omkring den 20:e varje månad. Ersättning för förmedlarens del av kapitalavgiften betalas ut kvartalsvis, omkring den 20:e januari/april/juli/oktober. Utbetalning sker endast om den totala ersättningen till förmedlarkontoret överstiger 3 000 kr, annars ackumuleras ersättningen till nästa utbetalningstillfälle.

* Hur skattesatsen sätts har ändrats några gånger genom åren. Nedan finns en historik över de senaste årens skattesats för p/t respektive k-försäkringar.

Skattesatsen för en p/t-försäkring är 15 % av den genomsnittliga statslåneräntan under föregående år, dock lägst 0,5%.

Skattesatsen för en p/t-försäkring var före 2017 är 15 % av den genomsnittliga statslåneräntan under föregående år.

För 2024 är skattesatsen 0,372% ((0,15 * max(0,5% ; 2,48%))= 0,372%)

För 2023 är skattesatsen 0,219% ((0,15 * max(0,5% ; 1,46%))= 0,219%)

För 2022 är skattesatsen 0,075% ((0,15 * max(0,5% ; 0,16%))= 0,075%)

För 2021 var skattesatsen 0,075% ((0,15 * max(0,5% ; -0,07%))= 0,075%)

För 2020 var skattesatsen 0,075% ((0,15 * max(0,5% ; 0,03%))= 0,075%)

För 2019 var skattesatsen 0,075% ((0,15 * max(0,5% ; 0,48%))= 0,075%)

För 2018 var skattesatsen 0,0765% ((0,15 * max(0,5% ; 0,51%))= 0,0765%)

För 2017 var skattesatsen 0,075% ((0,15 * max(0,5% ; 0,34%))= 0,075%)

För 2016 var skattesatsen 0,087 (0,15 * 0,58% =0,0087)

För 2015 var skattesatsen 0,243% (1,62 * 0,15=0,243)

Skattesatsen på en k-försäkring var 2017 30 % av statslåneräntan per 30:e november föregående år, höjd med 0,75%, dock lägst 1,25.

Skattesatsen på en k-försäkring var före 2017 30 % av statslåneräntan per 30:e november föregående år, höjd med 0,75%.

Skattesatsen på en k-försäkring var före 2016 30 % av statslåneräntan per 30:e november föregående år.

För 2024 är skattesatsen 1,086 % (0,3 * max(1,25 % ;1 % + (2,62%) ) = 0,01086)

För 2023 är skattesatsen 0,882 % (0,3 * max(1,25 % ;1 % + (1,94%) ) = 0,00882)

För 2022 är skattesatsen 0,375 % (0,3 * max(1,25 % ;1 % + (0,23%) ) = 0,00375)

För 2021 var skattesatsen 0,375 % (0,3 * max(1,25 % ;1 % + (-0,1 %) ) = 0,00375)

För 2020 var skattesatsen 0,375 % (0,3 * max(1,25 % ;1 % + (-0,09 %) ) = 0,00375)

För 2019 var skattesatsen 0,453 % (0,3 * max(1,25 % ;1 % + 0,51 % ) = 0,00453)

För 2018 var skattesatsen 0,447 % (0,3 * max(1,25 % ;1 % + 0,49 % ) = 0,00447)

För 2017 var skattesatsen 0,375 % (0,3 * max(1,25 % ;0,75 % + 0,27 % ) = 0,00375)

För 2016 var skattesatsen 0,42 % ((0,65 + 0,75) * 0,3 =0,0042)

För 2015 var skattesatsen 0,27 % (0,9%*0,3=0,27%).

För 2014 var skattesatsen 0,627 % (2,09%*0,3=0,627%).

För 2013 var skattesatsen 0,447 % (1,49%*0,3=0,447%).

För ytterligare funderingar kontakta licenserad förmedlare:
Pavas Mehra, Equity Sales & Electronic Trading
Olof Raneke, Equity Sales & Electronic Trading
kapitalforsakring@paretosec.com

Ansvarsförsäkring
Pareto har tecknat en ansvarsförsäkring (professional indemnity insurance) via Volante Underwriting Sweden AB på uppdrag av Lloyds Insurance Company S.A. (80%) och Hamilton Insurance DAC (20%). Försäkringen uppfyller samtliga krav i 4 kap. förordningen (2018:1231) om försäkringsdistribution och 7 kap. Finansinspektionens föreskrifter (2018:10) om försäkringsdistribution.

Välkomsterbjudande - Pareto Start

Bli kund nu

Registrera dig på 3 minuter med BankID.