Indikatorer och oscillatorer

Hos oss har du tillgång till mängder av indikatorer och oscillatorer. När du går in på fliken teknisk analys använder du automatiskt vår Default-graf. Du kan även snabbt växla mellan 8 olika profiler. Självklart kan du även bygga dina egna profiler med de graftyper och indikatorer du önskar att använda dig av.

Registrera dig på 3 minuter med BankID

  • Stort utbud av indikatorer
  • Stort utbud av oscillatorer
  • Anpassa efter dina behov

Indikatorer

Indikatorer är mätinstrument eller statistiska mått som mäter (indikerar) och ger information om faktiska nivåer eller förändringar. Dessa kan användas för att analysera och jämföra samt användas för att hitta en trend i köp- och säljsignaler. Med hjälp av dessa kan du alltså ta reda på om en trend är stigande eller fallande. Det finns ett brett urval av indikatorer, allt ifrån relativt simpla och lättförståeliga till mer avancerade och komplexa som kräver mer kunskaper.

Simple Moving Average

Ett av det vanligaste och mest använda analysverktyget är glidande medelvärde, även kallat MA (Moving Average). Den mest grundläggande typen kallas enkelt glidande medelvärde även kallat SMA (Simple Moving Average). SMA beräknas genom att lägga till senaste priser och sedan dividera den siffran med antalet tidsperioder i beräkningsgenomsnittet. Till exempel kan man lägga till slutkursen för ett värdepapper för ett antal tidsperioder och sedan dividera denna summa med samma antal perioder. Kortsiktiga medelvärden reagerar snabbt på förändringar i priset på det underliggande värdepapperet, medan långsiktiga medelvärden är mindre volatila. 200-dagars-SMA är markerad rosa i grafen nedan.

Exponential Moving Average

Ett exponentiellt glidande medelvärde även kallat EMA (Exponential Moving Average) är en typ av glidande medelvärde (MA) som lägger större vikt och betydelse för de senaste datapunkterna. Det exponentiella glidande medelvärdet kallas också för det exponentiellt vägda glidande medelvärdet. Ett exponentiellt viktat glidande medelvärde påverkas mer av de senaste prisförändringarna än ett enkelt glidande medelvärde (SMA), som tillämpar lika stor vikt på alla observationer under perioden. 50-dagars-EMA är markerad gul i grafen nedan.

Weighted Moving Average

Vägt glidande medelvärde även kallat WMA (Weighted Moving Average) lägger mer vikt på de senaste datapunkterna, kontra tidigare datapumkter. Detta görs genom att multiplicera varje stapels pris med en viktningsfaktor. På grund av sin unika beräkning kommer WMA att följa priserna närmare än ett motsvarande Simple Moving Average. 50-dagars-WMA är markerad blå i grafen nedan.

Graf som visualiserar simple moving average, exponential moving average, weighted moving average


Bollinger-band

Bollinger-band är ett statistiskt diagram som indikerar ett finansiellt instruments eller råvaras pris och volatilitet över tid för. Bollinger-band består av tre band (linjer) som placeras över ett instruments prisdiagram. Bandet i mitten är en marknads enkla glidande medelvärde (SMA), med ett undre och övre band som är placerad med ett visst antal standardavvikelser från SMA. Dessa blir därmed stöd- och motståndsnivåer. Är avståndet brett mellan banden indikerar det volatilitet i marknaden och vice versa. Volatilitet inom banden är normalt. Bollinger-bands visas i rött i grafen nedan.

VWAP

Handelsvolymen viktad genomsnittlig börskurs mer känt som Volume-Weighted Average Price (VWAP) är en indikator som visar ett instruments pris som en kvot mot handelsvolymen. VWAP ger ett mått på det genomsnittliga priset en aktie handlas för över en viss tidsperiod. Indikatorn används oftast som ett jämförelseindex av investerare som har en passiv strategi på börsen. Det indikerar om en aktie köpts eller sålts till ett bra pris. VWAP jämförs ibland med det glidande medelvärdet; när priset i marknaden är lägre än VWAP kan det indikera en nedåtgående trend och när kursen är högre än VWAP kan det ses som en uppgående trend. VWAP visas i blått i grafen nedan.

Graf som visualiserar Bollinger-band och VWAP

Oscillators

MACD

Moving average convergence/divergence eller konvergens/divergens för glidande medelvärden är en indikator som upptäcker förändringar i en akties momentum. Den kombinerar olika typer av glidande medelvärden för att uppskatta möjligheter runt stöd- och motståndsnivåer.

Två glidande medelvärden rör sig mot varandra kallas för konvergens medan rörelse ifrån varandra är divergens. MACD är uppbyggd av följande tre delar: MACD-linjen som visar avståndet mellan de glidande medelvärdena, signallinjen som identifierar förändringar i prismomentum och histogrammet visar skillnaden mellan signallinjen och MACD-linjen.

Graf som visualiserar MACD


Momentum

Momentum används för att mäta hastigheten på en tillgångs prisrörelser. Indikatorn mäter styrkan i en tillgångs trend genom att jämföra den nuvarande prisnivån med dess historiska priser över en specifik tidsperiod. Momentum är vanligtvis positivt när priset ökar snabbt och negativt när priset minskar snabbt.

Momentumindikatorn används ofta tillsammans med andra tekniska analysverktyg för att identifiera förändringar i prisrörelser. Till exempel kan en stigande trend i en tillgångs momentumindikator indikera en fortsatt uppgång i priset, medan en nedåtgående trend kan tyda på en kommande nedgång.

Graf som visualiserar momentum


Relative Strenght Index

Relative Strength Index, relativt styrkeindex eller RSI indikerar om ett instrument är överköpt eller översålt. Det bidrar med en överblick av nuvarande momentum samt trendens hastighet. RSI beräknas genom att dividera genomsnittet av uppgångarna i priserna med genomsnittet av nedgångarna över en bestämd tidsperiod. RSI-värdet antar ett värde mellan 0 till 100, där RSI under 30 indikerar att instrumentet är översålt och RSI över 70 att det är överköpt.

Graf som visualiserar Relative Strength Index


Relative Volatility Index

Relative Volatility Index, relativt volatilitetsindex eller RVI liknar RSI men använder standardavvikelsen av prisändringen istället för den absoluta prisskillnaden.

Graf som visualiserar Relative Volatility Index


Standard Deviation

Standard deviation eller standardavvikelse är ett matematiskt begrepp som används inom trading för att mäta volatiliteten i en akties pris. Ju högre standardavvikelse, desto större är variationen i priserna och därmed är volatiliteten högre.

Det är viktigt att notera att standardavvikelsen är en statistisk beräkning som inte kan förutspå framtida priser. Den kan dock ge traders en bättre förståelse för hur en aktiepris har rört sig historiskt och därmed hjälpa till att göra mer informerade beslut.

Graf som visualiserar Standard Deviation


Stochastic Slow

Stochastic Slow är en teknisk indikator som används inom trading för att mäta momentum och trendstyrka i en aktie utan att följa pris eller volym. Stochastic Slow använder en längre period för att göra indikatorn mindre känslig för kortsiktiga rörelser.

Stochastic Slow jämför den nuvarande stängningspriset med det högsta och lägsta priset under en viss tidsperiod för att ge en relativ indikation på om aktien är överköpt eller översåld. Indikatorn består av en indikatorlinje (%K) och en signallinje (%D) som rör sig mellan 0 och 100. (%K)-linjen visar den nuvarande stängningsprisens relation till det högsta och lägsta priset under en viss tidsperiod, medan (%D)-linjen är ett glidande medelvärde av (%K)-linjen.

När (%K)-linjen är över 80 anses aktien vara överköpt, vilket kan indikera en möjlighet att sälja. Om (%K)-linjen däremot är under 20 anses aktien vara översåld, vilket kan indikera en möjlighet att köpa. Om (%D)-linjen korsar över (%K)-linjen anses det vara en köpsignal, medan om (%D)-linjen korsar under (%K)-linjen anses det vara en säljsignal.

Graf som visualiserar Stochastic Slow


Stochastic Fast

Stochastic Fast liknar Stochastic Slow fast använder de senaste priserna istället för ett glidande medelvärde. Den snabba versionen kommer reagera mer direkt på nya förändringar men riskerar dock att skapa missvisande signaler. Den långsamma versionen kommer inte vara lika direkt men ofta mer precis.

Graf som visualiserar Stochastic Slow


Average True Range

Average True Range eller ATR är en teknisk indikator som används för att mäta volatiliteten. ATR beräknas som ett genomsnitt av den högsta kursen minus den lägsta kursen och den föregående stängningskursen, vilket ger ett mått på hur mycket priset har rört sig under en given period.

ATR används ofta tillsammans med andra tekniska analysverktyg för att få en helhetsbild av marknadens rörelser. En hög ATR indikerar att priset har rört sig mycket under en given period, vilket kan indikera ökad volatilitet och därmed högre risk, och vice versa. ATR kan även användas för att sätta stop loss-nivåer.

Graf som visualiserar Average True Range