Gå til innholdet

Sedana Medical - Teckna aktier inför börsnotering

Pareto Securities erbjuder möjligheten till anmälan av nyemitterade aktier i Sedana Medical inför börsintroduktion på Nasdaq First North Stockholm.

Om Sedana Medical (till erbjudandet)

Sedana Medical är ett medicinteknikbolag verksamt inom området sedering (behandling med lugnande läkemedel). Bolaget har under lång tid salufört den medicintekniska produkten AnaConDa som för första gången möjliggör terapin inhalationssedering inom intensivvården. Terapin har brett stöd från medicinsk litteratur som visar dess många fördelar gentemot den nuvarande standarden intravenös sedering. På grund av att inget läkemedelsbolag tidigare ansökt om marknadsföringstillstånd för indikationen inhalationssedering inom intensivvård betraktas användning för denna indikation för närvarande som off-label och får därför inte marknadsföras.
 

Kort om marknaden

Sedana Medicals marknad utgörs främst av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Marknaden för sedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter utgörs idag av etablerade läkemedel som ges intravenöst. Den målgrupp som Bolaget fokuserar på är de patienter som ventileras under mer än 24 timmar, en målgrupp som globalt uppgår till mellan två och fyra miljoner patienter per år. Totalt bedömer Bolaget detta till en adresserbar marknad om 10–20 miljarder SEK per år, varav Europa svarar för omkring sex miljarder SEK.


Finansiell översikt och mål

Bolaget har haft en stark finansiell utveckling de senaste åren och har sedan 2010 vuxit med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 30 procent. Under 2016 uppvisades för första gången i Bolagets historia ett positivt helårsresultat.

Under perioden fram till att ett godkännande av IsoConDa erhållits är Bolagets målsättning att öka omsättningen med i genomsnitt över 20 procent per år och upprätthålla ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) som inte är väsentligt negativt, samtidigt som en större försäljnings- och marknadsorganisation byggs upp.

Förutsatt ett godkännande av IsoConDa i Europa i slutet av 2019 är Bolagets målsättning att under 2022 nå en omsättning som överstiger 500 miljoner SEK och en EBITDA-marginal om 40 procent.
 

Bakgrund till Erbjudandet

Det huvudsakliga syftet med Erbjudandet är att finansiera den pågående kliniska registreringsgrundande studien för Sedana Medicals läkemedelskandidat IsoConDa i Europa. Studien är av non-inferiority-karaktär där studien måste påvisa att IsoConDa (isofluran) inte är sämre än nuvarande behandling med propofol. Studien, vilken omfattar upp till 550 patienter, initierades under fjärde kvartalet 2016 och är beräknad att avslutas under fjärde kvartalet 2018. Syftet med studien är initialt att erhålla marknadsföringstillstånd för IsoConDa i Europa, vilket förväntas ske under fjärde kvartalet 2019. Under förutsättning av att marknadsföringstillstånd erhålls förväntas Sedana Medical som första bolag i världen kunna erbjuda intensivvården en godkänd lösning för inhalationssedering. Vidare planerar Bolaget att använda en del av emissionslikviden för att finansiera kliniska studier och registreringsprocess för IsoConDa och AnaConDa i USA, ett arbete som beräknas påbörjas under 2017

 

För att teckna erbjudandet klicka här

 

Jag önskar att få ta del av uppdateringar från Pareto-TV

Genom att fylla i detta formulär samtycker du till att Pareto Securities får skicka nyhetsbrev till dig. Du samtycker även till att vi får spara ditt namn, telefon och din e-postadress. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för personuppgifter.